баннер1
баннер2
баннер3

Производи

ОБЕЗБЕЂУЈЕМО ВИСОКО КВАЛИТЕТНУ ОПРЕМУ

Онама

Верујте нам, изабе ит н нас

 • 32
 • о(2)

Кратакопис:

ТиањинМеијиахуаСтеелјегрупамеђународнихпривреднихсубјеката,укључујућиповезанапредузећа。Производња: ТИАЊИН ТИАНКАНГ МЕТАЛ ПРОДУЦТ ЦО。,ЛТД, ТИАЊИН ТОНГФУ МЕТАЛ ПРОДУЦТ ЦО。,ЛТД。Извознатрговинскакомпанија:ТиањинМеијиахуаТрадеЦО。,ЛТД。Компанија из ХК: Меијиахуа Траде ЦО。,ЛИМИТЕД。Челик ко по а а с с с ос а а ан и 1999。годинеб,иојеједанугрупипроизвођачаистраженихиразвијенихЖИЦА,МРЕЖА,ЦЕВИ,ЗАВРТАКАуКини。Имамо д а адес се е п оиз з одни лини ин。

ДОГАЂАЈИ & САЈМОВИ

Учествујте у у изложбеним акти и и ностима

 • Улога и ели и не мреже

  Челичнамрежајеопштитерминзаматеријалекаоштосунискоугљичначеличнажица,средњеугљеничначеличнажица,високоугљичначеличнажица,жицаоднерђајућегчелика,итд。тка ане и или за а а а е е е е ти а а мрежасти ма ат。Производнипроцесима:обичнитканитип,рељефнитканитипитиптачкастогзаваривања。Углавном……

 • Кратак у о од у а а а с а ну мрежу

  Челичнаарматурнамрежасеможевидетисвудаунашемсвакодневномживоту、акористисеуширокомспектрупримена,каоштосуинжењерскаконструкција,изградњакампусаиизградњаболница。Ојачавајућамрежасеназиваихладноваљанаребрастазаваренаконструкцијскачеличнамрежа,челичнажичанамрежа,…

 • Запетљана и ели и ин а жица диза а и и ли и и е Како то и инит ?

  Употребачеличногжичаногужетаотпорногнаротацију、каоштоје35 * 7или19 * 7структуражичаногужади,услучајурелативновеликеглаве,жичаноуженијелаконапети,акојевишеодједногжичаногужета,можелисежичаноужесадеснимувртањемилевоуврнутожичаноужемешовитокористити,овонасукањес……

 • Какојеконструкцијскичеликвисокечврстоћепостаонајсавременијатехнологија?

  Челиквисокечврстоћесеможекориститиучеличнимконструкцијамадабисеуштеделаколичинаупотребљеногчеликаисмањилитрошковипроизводњечеличнихконструкциј,атранспортаиуградње。Поштомеханичкасвојствачеликависокечврстоћеимајунезанемарљиверазликеуодносунаобичничелик,научницикодкућесу……

 • Које су п е едност т ко и ре и а и ели и н н мреже?

  Челичнамрежајеобичнонаправљенаодвисококвалитетнегвозденежицесанискимсадржајемугљеникаижицеоднерђајућегчелика,тојеноваврстаграђевинскогматеријалазаојачање,коришћењечеличнемрежеупроцесуизградњезградеучинићезградујачомистабилнијом。Има ка а а акте е е и истике топло отн н и изола л и ис, зо и и н…

Baidu
map