ब्यानर१
ब्यानर2
ब्यानर३

उत्पादनहरू

हामी उच्च गुणस्तरीय उपकरणहरू प्रदान गर्दछौं

हाम्रोबारे

हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामीलाई छान्नुहोस्

 • ३२
 • लगभग(२)

छोटोब्याख्या:

तियान्जिनमेइजियाहुआस्टीलअन्तर्राष्ट्रियआर्थिकसंस्थाकोसमूहहो,जसमासम्बद्धउद्यमपनिसमावेशछ।निर्माण:टियांजिनतिआनकाङधातुउत्पादनकं,लिमिटेड,टियांजिनटोंगफुधातुउत्पादनकं,लि।निर्यातव्यापारकम्पनी:टियांजिनMeijiahuaव्यापारकं,लि।香港कम्पनी:Meijiahua贸易有限公司,有限।Meijiahuaनिगमइस्पात1999मास्थापितभएकोथियो,योचीनमाअनुसन्धानरविकसिततार,网、管、स्क्रूकोनिर्माताकोसमूहमध्येएकथियो।हामीसँगबीसउत्पादनलाइनछ।

घटनाक्रम र व्यापार शो

प्रदर्शनी गतिविधिहरूमा भाग लिनुहोस्

 • इस्पात जाल को भूमिका

  स्टिलजालभनेकोकमकार्बनस्टिलतार,मध्यमकार्बनस्टिलकोतार,उच्चकार्बनस्टिलकोतार,स्टेनलेसस्टीलकोतार,आदिजस्तासामग्रीहरूकालागिसामान्यशब्दहो।उत्पादनप्रक्रियाछ:साधारणबुनाप्रकार,एम्बोस्डबुनाप्रकाररस्पटवेल्डिंगप्रकार।योमुख्यतयापागलहो……

 • सुदृढीकरण मेषको संक्षिप्त परिचय

  इस्पातसुदृढीकरणजालहाम्रोदैनिकजीवनमाजताततैदेख्नसकिन्छ,रयोईन्जिनियरिङ्निर्माण,क्याम्पसनिर्माणरअस्पतालनिर्माणजस्ताविभिन्नअनुप्रयोगहरूमाप्रयोगगरिन्छ।रिइन्फोर्सिङमेषलाईकोल्डरोल्डरिब्डवेल्डेडकन्स्ट्रक्शनस्टिलमेष,स्टिलवायरमेष,…

 • क्रेन स्टिल तार डोरी पेचिलो कसरी गर्ने?

  बहु——स्ट्र्यान्डरोटेशनप्रतिरोधीइस्पाततारडोरीकोप्रयोग,जस्तै35 * 7वा19 * 7तारडोरीकोसंरचना,अपेक्षाकृतठूलोटाउकोकोअवस्थामा,तारडोरीस्ट्र्यान्डगर्नसजिलोछैन,यदियोएकभन्दाबढीतारडोरीहो।,दायाँट्विस्टतारडोरीरबायाँट्विस्टतारडोरीमिश्रितप्रयोगगर्नसकिन्छ,यो滞留年代……

 • उच्च——शक्तिसंरचनात्मकइस्पातकसरीअत्याधुनिकप्रविधिबन्यो吗?

  प्रयोगगरिएकोइस्पातकोमात्राबचतगर्नरइस्पातसंरचनानिर्माण,ढुवानीरस्थापनाकोलागतघटाउनकोलागिउच्च——शक्तिकोइस्पातइस्पातसंरचनाहरूमाप्रयोगगर्नसकिन्छ।उच्च——शक्तिकोस्टीलकोमेकानिकलगुणहरूसामान्यस्टीलसँगनगण्यभिन्नताभएकाले,घरमाविद्वानहरूर……

 • इस्पात जाल प्रयोग गर्ने फाइदाहरू के हुन्?

  स्टिलजालसामान्यतयाउच्चगुणस्तरकोकमकार्बनफलामकोताररस्टेनलेसस्टीलकोतारबाटबनेकोहुन्छ,योनयाँप्रकारकोभवनसुदृढीकरणसामग्रीहो,भवननिर्माणप्रक्रियामास्टिलकोजालप्रयोगगर्दाभवनलाईबलियोरस्थिरबनाउनेछ।यसमागर्मीइन्सुलेशनकोविशेषताहरूछन्,साउन्……

Baidu
map