банер1
банер2
банер3

Производи

ОБЕЗБЕДУВАМЕ ВИСОКО КВАЛИТЕТНА ОПРЕМА

Занас

Верувајте н н н, одбе ете н

 • 32
 • околу(2)

Кратокопис:

天津Meijiahua钢егрупанамеѓународенекономскисубјект,вклучувајќииповрзанипретпријатија。Производство:天津TIANKANG金属制品有限公司,有限公司,天津TONGFU金属制品有限公司,有限公司Извознатрговскакомпанија:天津Meijiahua贸易有限公司有限公司Компанија香港:Meijiahua贸易有限公司。КорпоративниотчеликMeijiahuaеоснованво1999година,тојбешееденодгрупатанапроизводителинаистраженииразвиенижица,мрежа,цевки,заврткивоКина。Имаме д а а ае е е е е п оиз з одна лини а。

НАСТАНИ И ТРГОВСКИ САМИ

Учествувајте о о о о акти и о ност

 • Улогата на и ели и на а мрежа

  Челичнатамрежаеопшттерминзаматеријаликакоштосенискојаглеродначеличнажица,среднојаглеродначеличнажица,високојаглеродначеличнажица,жицаоднерѓосувачкичеликитн。ткаени или за а а ае е и и о о о мрежен мате и и с с。Процесотнапроизводствоима:обиченткаентип,релјефенткаентипитипнаточкастзаварување。Главно е л л д…

 • Краток о о о е ед о о о мрежа за а а а акн н а а а а н

  Челичнатамрежазазајакнувањеможедасевидинасекадевонашиотсекојдневенживотисекористивоширокопсегнаапликаци,икакоштосеинженерскаконструкција,изградбанакампусииградбанаболници。Зајакнувачкатамрежасенарекуваиладноваланаребрестазаваренаградежначеличнамрежа,челичнажичанамрежа,…

 • Како да с а нап а а а а ?

  Употребатаначеличнојажесоотпорностнаротацијасоповеќежиц,икакоштоеструктуратанажичанотојажесо35 * 7или19 * 7,вослучајнарелативноголемаглава,жичанотојаженеелеснодасенавлече,акоеповеќеодедножиченојаже,далиможемешанодасекористидеснотожичанојажеилевотожиченојаже,овазаглавувањее……

 • Какоструктурниотчеликсовисокајачинастанаврвнатехнологија?

  Челиксовисокацврстинаможедасекористивочеличниконструкциизадасезаштедиколичинатанакористенчеликидасенамалаттрошоцитезаизработка,транспортиинсталацијаначеличниконструкции。Бидејќимеханичкитесвојстваначеликотсовисокацврстинаимаатнезанемарливиразликисообичниотчелик,научницитедома……

 • Кои се п и идоби ките од Кои сте и е е ето и ели и и на мрежа?

  Челичнатамрежаобичноеизработенаодвисококвалитетнанискојаглероднажелезнажицаижицаодн”ерѓосувачкичелик,тааеновтипнаматеријалзазајакнувањеназградата,користејќичеличнамрежавопроцесотнаградењеназградатаќејанаправизградатапосилнаипостабилна。Имакарактеристикинатоплинскаизолациј,азвучна……

Baidu
map