баннер1
баннер2
баннер3

Продукциялар

ЖОГОРКУ САПАТТУУ ЖАБДЫКТАР МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛАБЫЗ

Бизжөнүндө

Бизге и и ен, бизди тан

 • 32
 • жөнүндө(2)

Кыскачасүрөттөмө:

天津Meijiahua钢туундуишкана,аныничиндеэларалыкэкономикалыксубъектининтобуболупсаналат。Өндүрүш:天津天康金属制品有限公司,天津同富金属制品有限公司,LTD.Экспорттук соода компаниясы:天津梅家华贸易有限公司hk компаниясы:梅家华贸易有限公司Meijiahuaкорпорациясыболот1999 -жылытүзүлгө,налКытайдаизилденгенжанаиштелипчыккан丝、网、管、SREWөндүрүүчүлөрдүнтобунунбириболгон。Бизде жыйырма өндүрүш линиясы бар。

ОКУЯЛАР ЖАНА СООДА ШОУЛАР

Көргөзмө и - с а а а а а а на кат - уу у

 • Болот то ду олу

  Болоттор,мисалы,төмөнкүкөмүртектүүболотзы,мортокөмүртекболотзым,жогоркукөмүртектүүболотзым,датбаспасболоттонжасалганзым,ж,б。токулганжеширетилгенторматериалысыяктууматериалдарүчүнжалпытермин。Өндүрүшпроцессибар:кадимкитокулгантүрү,рельефтүүтокулгантүрүжанатакширетүүчүтүрү。Бул не и и и инен жинди…

 • Арматуралоочу то о д н к к - ска а киришүүсү

  Болотбекемдөөчүторбиздинкүнүмдүкжашообуздунбардыкжериндекөрүүгөболотжанаалинженердиккурулушта,кампустункурулушундажанаооруканакуруудакеңириколдонулат。Арматуралоочутормуздакпрокатталганкабыргалууширетилгенкурулушболоттор,болотзымтор,…

 • КранболотзымарканчырмалышканКантипкылуукерек吗?

  Зымаркандын35 * 7жет19 * 7үзүлүшүсыяктуукөпжиптүүайлануугатуруштукберетурганболотзымаркандыколдонуу,салыштырмалуучоңбашболгонучурда,зымаркан,эгердеалбирденашыкзымарканболсо,жипкоюуоңойэмес。,оңбуралганзымарканмененсолбурулганзымарканаралашколдонулушумүмкүн,булжиптүүс……

 • Кантипжогоркубекемструктуралыкболотзаманбаптехнологияболупкалды吗?

  Жогоркубышыкболоттуболотконструкцияларындаколдонсоболот,колдонулганболоттункөлөмүнсактапкалуужанаболотконструкциясындаярдоонун,ташуунунжанаорнотуунуннаркынтөмөндөтүү。Жогоркубышыкболоттунмеханикалыккасиеттерижөнөкөйболоттонанчалыкделеайырмачылыктаргаээболгондуктан,окумуштууларүйдө……

 • Болот то о ду у ко оло ону ону канда к пайдасы бар?

  ,Болотторадатта,жогоркусапаттагыкөмүртектүүтемирзымданжанадатбаспасболоттонжасалганзымданжасалат,булимараттыбекемдөөчүматериалдынжаңытүрү,имараткуруупроцессиндеболоттордуколдонууимараттыкүчтүүрөөкжанатуруктуурааккылат。Ал жылуулук өткөргүч, үн…

Baidu
map