баннер1
баннер2
баннер3

Өнімдер

ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ЖАБДЫҚТАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕМІЗ

Бізтуралы

Бізге сеніңіз, бізді таңдаңыз

 • 32
 • шамамен(2)

Қысқашасипаттама:

天津Meijiahua钢铁еншілескәсіпорындықосаалғанда,халықаралықэкономикалықсубъектілертобы。Өндіруші:天津天康金属制品有限公司,天津同富金属制品有限公司,LTD.Экспорттық са да компаниясы:天津梅家华贸易有限公司hk компаниясы:梅家华贸易有限公司Meijiahuaболаткорпорациясы1999жылықұрылды,олҚытайдағызерттелгенжәнеәзірленгенСИМ,ТОР,ТҰБЫР,БҰРАНДАөндірушілертобыныңбіріболды。Бізде жиырма өндірістік желі бар。

ОҚИҒАЛАР ЖӘНЕ СӨЗДЕР

Көрме іс- ра а а а а н на қатысу

 • Болат тордың рөлі

  Болаттор——төменгікөміртектіболатсы,морташакөміртектіболатсым,жоғарыкөміртектіболатсым,тотбаспайтынболатсымжәнет,б。тоқылғаннемесеторлыматериалғадәнекерленгенматериалдарғаарналғанжалпытермин。Өндіріспроцесі:кәдімгітоқыматүрі,бедерлітоқыматүріжәненүктелікдәнекерлеутүрі。Бұл негізінен ақылсыз…

 • Арматуралық тордың қысқаша кіріспесі

  Болатарматуралықтордыкүнделіктіөмірдекезкелгенжердекөругеболадыжәнеолинженерлікқұрылыста,кампусқұрылысындажәнеауруханақұрылысындасияқтыкеңауқымдақолданылады。Арматураторысуықпрокатталғанқырлыдәнекерленгенқұрылысболатторы,болатсымторы,…

 • КранболатсымарқаншиеленіскенҚалайістеукерек吗?

  Сымарқанның35 * 7немесе19 * 7құрылымысияқтыкөпжіптіайналуғатөзімдіболатсымарқандыпайдалану,салыстырмалытүрдеүлкенбасыболғанжағдайда,сымарқан,егеролбірсымарқаннанкөпболса,сымғаоңайемес。,оңғабұралатынсымарқанменсолбұралмалысымарқанараласқолдануғаболады,бұлбұрымдыс……

 • Жоғарыберікқұрылымдықболатқалайозықтехнологияғаайналды吗?

  Қолданылатынболатмөлшерінүнемдеужәнеболатконструкциясындайындау,тасымалдаужәнеорнатуқұнынтөмендетуүшінболатконструкцияларындажоғарыберікболатқолданылуымүмкін。Жоғарыберікболаттыңмеханикалыққасиеттеріқарапайымболаттанелеусізайырмашылықтарғаиеболғандықтан,үйдегіғалымдар……

 • Болат торды пайдаланудың қандай пайдасы а ар?

  Болатторәдеттежоғарысапалытөменкөміртектітемірсымнанжәнетотбаспайтынболаттанжасалғансымнанжасалған,бұлқұрылысарматурасыныңжаңатүрі、құрылыспроцесіндеболаттордыпайдалануғимараттыберікжәнетұрақтыетеді。Ол жылу оқшаулау,……

Baidu
map