באנר1
באנר2
באנר3

מוצרים

אנומספקיםציודבאיכותגבוהה

עלינו

ס

 • 32
 • בערך(2)

תיאורקצר:

天津Meijiahua钢היאקבוצהשלישותכלכליתבינלאומית,כוללארגוניםקשורים。ייצר:天津天康金属制品有限公司,天津同富金属制品有限公司פלדהשלתאגידMeijiahuaהוקמהבשנת1999年היאהייתהאחתמקבוצתהיצרןשל丝、网、管、螺旋נחקרופותחבסין。ילנריםקייצר。

אירועיםותערוכות

השתתפותבפעילויותתערוכות

 • התפקידשלרשתפלדה

  רשתפלדההיאכינויכללילחומריםכגוןחוטפלדהדלפחמן,חוטפלדתפחמןבינוני,חוטפלדהפחמןגבוה,חוטנירוסטהוכו”ארוגיםאומרותכיםלחומררשת。לתהליךהייצור:סוגארוגרגיל,סוגארוגמובלטוסוגריתוךנקודתי。ז年华年华יקר年华年华ט年华年华רף…

 • ק

  ניתןלראותרשתחיזוקפלדהבכלמקוםבחייהיומיוםשלנו,והיאמשמשתבמגווןרחבשליישומים,כגוןבבנייההנדסית,בנייתקמפוסובנייתבתיחולים。רשתחיזוקנקראתגםרשתפלדתבנייהמרותכתמגולגלתקרה,רשתתילפלדה,…

 • ▪▪▪▪לפלד▪▪▪נ▪▪▪ףס▪▪▪ך▪▪יךל▪▪▪▪▪▪?

  השימושבחבלתילהתנגדותלסיבוברב——גדילי,כגוןמבנה35 * 7או19 * 7שלחבלתיל,במקרהשלראשגדוליחסית,חבלתיללאקללגדיל,אםזהיותרמחבלתילאחד,האםחבלתילפיתולימניוחבלתילפיתולשמאלייכוללהשתמשבמעורב,נטיעהזוהיא……

 • כיצדהפכהפלדהמבניתבעלתחוזקגבוהלטכנולוגיהחדשנית?

  ניתןלהשתמשבפלדהבעלתחוזקגבוהבמבניפלדהכדילחסוךבכמותהפלדההמשמשתולהפחיתאתהעלותשלייצור,הובלהוהתקנהשלמבנהפלדה。מכיווןשלמאפייניםהמכנייםשלפלדהבעלתחוזקגבוהישהבדליםלאמבוטליםעםפלדהרגילה,חוקריםבבית……

 • ?

  רשתפלדהעשויהבדרךכללמחוטברזלדלפחמןואיכותיוחוטנירוסטה,זהוסוגחדששלחומרחיזוקלבניין,שימושברשתפלדהבתהליךבנייתהבנייןיהפוךאתהמבנהלחזקויציביותר。יל……

Baidu
map