դրոշակ1
դրոշակ2
դրոշակ3

Ապրանքներ

ՄԵՆՔՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԵՆՔԲԱՐՁՐՈՐԱԿՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄ

Մերմասին

Վստահե՛քմեզ,ընտրե՛քմեզ

 • 32
 • մոտ(2)

Համառոտնկարագրությունը:

天津Meijiahua钢铁ըմիջազգայինտնտեսականսուբյեկտիխումբէ,ներառյալփոխկապակցվածձեռնարկությունները:Արտադրող՝天津TIANKANG金属制品有限公司,有限公司,天津TONGFU金属制品有限公司,有限公司Արտահանմանառևտրայինընկերություն。天津Meijiahua贸易有限公司:香港ընկերություն՝Meijiahua贸易有限公司,有限:Meijiahuaկորպորացիայիպողպատըստեղծվելէ1999թվականին,այնՉինաստանումհետազոտվածևմշակված丝、网、管、螺旋ապրանքատեսակներիարտադրողներիխմբիցմեկնէր:Մենքունենքքսանարտադրականգիծ:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԵՎԱՌԵՎՏՐԻՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մասնակցելցուցահանդեսայինաշխատանքներին

 • Պողպատեցանցիդերը

  Պողպատեցանցըընդհանուրտերմինէայնպիսինյութերիհամար,ինչպիսիքենցածրածխածնայինպողպատեմետաղալարերը,միջինածխածնայինպողպատեմետաղալարերը,բարձրածխածնայինպողպատեմետաղալարերը,չժանգոտվողպողպատիցմետաղալարերըևայլն,որոնքհյուսվածկամեռակցվածենցանցիմեջ:Արտադրությանպրոցեսնունի՝սովորականգործվածքիտեսակ,դաջվածգործվածքիտեսակևկետայինեռակցմանտեսակ։Հիմնականումխենթէ……

 • Ամրապնդողցանցիհամառոտներածություն

  Պողպատեամրացնողցանցըկարելիէտեսնելմերառօրյակյանքումամենուր,ևայնօգտագործվումէկիրառություններիլայնշրջանակում,ինչպիսիքենինժեներականշինարարությունը,համալսարանիշինարարությունըևհիվանդանոցիշինարարությունը:Ամրապնդողցանցըկոչվումէնաևսառըգլանվածքշերտավորեռակցվածշինարարականպողպատեցանց,պողպատեմետաղականցանց,…

 • ԿռունկպողպատեմետաղալարպարանխճճվածԻնչպեսանել:

  Բազմաշղթապտտվողդիմադրությանպողպատեմետաղալարերիօգտագործումը,ինչպիսիքեն35 * 7կամ19 * 7մետաղականպարանիկառուցվածքը,համեմատաբարմեծգլխիդեպքում,մետաղականպարանըհեշտչէկապել,եթեայնմեկիցավելիմետաղականպարանէ:Կարո՞ղէաջպտտվողմետաղալարըևձախպտտվողմետաղալարըխառըկիրառությունունենալ,այսպարանն……

 • Ինչպե՞սբարձրամրությանկառուցվածքայինպողպատըդարձավառաջադեմտեխնոլոգիա:

  Բարձրամրությանպողպատըկարողէօգտագործվելպողպատեկոնստրուկցիաներում՝խնայելուօգտագործվողպողպատիքանակությունըևնվազեցնելուպողպատեկառուցվածքիպատրաստման,փոխադրմանևտեղադրմանծախսերը:Քանիորբարձրամրությանպողպատիմեխանիկականհատկություններըաննշանտարբերություններունենսովորականպողպատիհետ,տնայինգիտնականները……

 • Որո՞նքենպողպատեցանցիօգտագործմանառավելությունները:

  Պողպատեցանցըսովորաբարպատրաստվածէբարձրորակցածրածխածնայիներկաթյամետաղալարիցևչժանգոտվողպողպատիցմետաղալարից,այննորտեսակիշենքիամրապնդողնյութէ,շենքիկառուցմանգործընթացումպողպատեցանցիօգտագործումըշենքըկդարձնիավելիամուրևկայուն:Ունիջերմամեկուսացման,ձայնա……

Baidu
map