બેનર1
બેનર2
બેનર3

ઉત્પાદનો

અમેઉચ્ચગુણવત્તાનાસાધનોપ્રદાનકરીએછીએ

અમારાવિશે

અમારાપરવિશ્વાસકરો,અમનેપસંદકરો

 • 32
 • લગભગ(2)

સંક્ષિપ્તવર્ણન:

તિયાનજિનમેઇજિયાહુઆસ્ટીલએસંલગ્નએન્ટરપ્રાઇઝસહિતઆંતરરાષ્ટ્રીયઆર્થિકએન્ટિટીનુંજૂથછે。ઉત્પાદન:તિઆનજિનતિયાંકંગમેટલપ્રોડક્ટકો。,લિ。,તિઆનજિનટોંગફૂમેટલપ્રોડક્ટકો。,લિ。નિકાસટ્રેડિંગકંપની:તિયાનજિનમેઇજિયાહુઆટ્રેડકો。,લિ。香港કંપની:梅家华贸易有限公司Meijiahuaકોર્પોરેશનસ્ટીલનીસ્થાપના1999માંકરવામાંઆવીહતી,તેચીનમાંસંશોધનકરેલઅનેવિકસિતવાયર,网、管、螺旋નાઉત્પાદકનાજૂથમાંનુંએકહતું。અમારીપાસેવીસપ્રોડક્શનલાઇનછે。

ઇવેન્ટ્સઅનેટ્રેડશો

પ્રદર્શનપ્રવૃત્તિઓમાંભાગલેવો

 • સ્ટીલમેશનીભૂમિકા

  સ્ટીલમેશએનીચાકાર્બનસ્ટીલવાયર,મધ્યમકાર્બનસ્ટીલવાયર,ઉચ્ચકાર્બનસ્ટીલવાયર,સ્ટેનલેસસ્ટીલવાયરવગેરેજેવીસામગ્રીમાટેસામાન્યશબ્દછે。જાળીદારસામગ્રીમાંવણાયેલાઅથવાવેલ્ડેડ。ઉત્પાદનપ્રક્રિયામાંછે:સામાન્યવણાયેલાપ્રકાર,એમ્બોસ્ડવણાયેલાપ્રકારઅનેસ્પોટવેલ્ડીંગપ્રકાર。તેમુખ્યત્વેપાગલછે…

 • રિઇન્ફોર્સિંગમેશનોસંક્ષિપ્તપરિચય

  સ્ટીલરિઇન્ફોર્સિંગમેશઆપણારોજિંદાજીવનમાંદરેકજગ્યાએજોઈશકાયછે,અનેતેનોઉપયોગએન્જીનિયરિંગબાંધકામ,કેમ્પસબાંધકામઅનેહોસ્પિટલબાંધકામજેવીવિશાળશ્રેણીમાંથાયછે。રિઇન્ફોર્સિંગમેશનેકોલ્ડરોલ્ડરિબ્ડવેલ્ડેડકન્સ્ટ્રક્શનસ્ટીલમેશ,સ્ટીલવાયરમેશ,…પણકહેવામાંઆવેછે。

 • ક્રેનસ્ટીલવાયરદોરડુંગંઠાયેલુંકેવીરીતેકરવું吗?

  મલ્ટી——સ્ટ્રેન્ડરોટેશનરેઝિસ્ટન્સસ્ટીલવાયરદોરડાનોઉપયોગ,જેમકેવાયરદોરડાનું35 * 7અથવા19 * 7માળખું,પ્રમાણમાંમોટામાથાનાકિસ્સામાં,વાયરદોરડુંસ્ટ્રેન્ડકરવુંસરળનથી,જોતેએકકરતાંવધુવાયરદોરડુંહોય。,શુંજમણાટ્વિસ્ટવાયરદોરડાઅનેડાબાટ્વિસ્ટવાયરદોરડાનોમિશ્રઉપયોગકરીશકાયછે,આસ્ટ્રેન્ડિંગએસ……

 • હાઇ——સ્ટ્રેન્થસ્ટ્રક્ચરલસ્ટીલકેવીરીતેઅત્યાધુનિકટેકનોલોજીબની吗?

  સ્ટીલસ્ટ્રક્ચરમાંઉચ્ચ——શક્તિવાળાસ્ટીલનોઉપયોગસ્ટીલનાજથ્થાનેબચાવવાઅનેસ્ટીલસ્ટ્રક્ચરફેબ્રિકેશન,ટ્રાન્સપોર્ટેશનઅનેઇન્સ્ટોલેશનનોખર્ચઘટાડવામાટેકરીશકાયછે。ઉચ્ચ——શક્તિવાળાસ્ટીલનાયાંત્રિકગુણધર્મોમાંસામાન્યસ્ટીલસાથેનગણ્યતફાવતહોવાનાકારણે,ઘરેલુવિદ્વાનોઅને……

 • સ્ટીલમેશનોઉપયોગકરવાનાફાયદાશુંછે?

  સ્ટીલમેશસામાન્યરીતેઉચ્ચગુણવત્તાનીઓછીકાર્બનઆયર્નવાયરઅનેસ્ટેનલેસસ્ટીલવાયરથીબનેલીહોયછે,તેએકનવીપ્રકારનીબિલ્ડિંગરિઇન્ફોર્સમેન્ટમટિરિયલછે,બિલ્ડિંગબાંધકામપ્રક્રિયામાંસ્ટીલમેશનોઉપયોગકરવાથીબિલ્ડિંગમજબૂતઅનેવધુસ્થિરબનશે。તેમાંહીટઇન્સ્યુલેશન,સાઉન…નીલાક્ષણિકતાઓછે。

Baidu
map