πανό1
πανό2
πανό3

Προϊόντα

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά με ε α ς

Εμπιστευτείτε μας, λ πι ξτε μας

 • 32
 • περίπου(2)

Σύντομηπεριγραφή:

Η天津Meijiahua钢είναιέναςόμιλοςδιεθνώνοικονομικώνοντοτήτων,συμπεριλαμβανομένωνσυνδεδεμένωνεπιχειρήσεων。Κατασκευαστής:天津TIANKANG金属制品有限公司,有限公司,天津TONGFU金属制品有限公司,有限公司Εμπορικήεταιρείαεξαγωγών:天津Meijiahua贸易有限公司有限公司ΕταιρείαΧονγκΚονγκ:Meijiahua贸易有限公司。ΟεταιρικόςχάλυβαςMeijiahuaιδρύθηκετ1999οήτανέναςαπότουςκατασκευαστέςερευνημένωνκαιαναπτυγμένων丝、网、管、螺旋στηνΚίνα。“Έχουμε’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Συμμετοχή σε εκθεσιακ ε ζ δραστηριό ητ ζ

 • 钢网的作用

  Τοχαλύβδινοπλέγμαείναιέναςγενικόςόροςγιαυλικάόπωςσύρμααπόχάλυβαχαμηλήςπεριεκτικότηταςσεάνθρακα,σύρμααπόχάλυβαμέσηςπεριεκτικότηταςσεάνθρακα,σύρμααπόχάλυβαυψηλήςπεριεκτικότηταςσεάνθρακα,σύρμααπόανοξείδωτοχάλυβακλ。π。㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤㈤Ηδιαδικασίαπαραγωγήςέχει:συνηθισμένουφαντότύπο,ανάγλυφουφαντότύποκαιτύποσυγκόλλησηςσημείου。Είναι κυ ω ζ τρ social social λα…

 • Μια στο μη εισαγωγ στο ενισχυτικό πλ共鸣γμα

  Τοπλέγμαενίσχυσηςαπόχάλυβαμπορείναδειπαντούστηνκαθημερινήμαςζωήκαιχρησιμοποιείταισεέναευρύφάσμαεφαρμογών,όπωςστηνκατασκευήμηχανικών,τηνκατασκευήπανεπιστημιουπόλεωνκαιτηνκατασκευήνοσοκομείων。Τοενισχυτικόπλέγμαονομάζεταιεπίσηςπλέγμαψυχρήςέλασηςμεσυγκολλημένοχαλύβδινοπλέγμακατασκευής,συρμάτινοπλέγμααπόχάλυβα,…

 • Γερανός缠betwayapp下载绕的钢丝绳Πώς να το κ α ετε;

  Ηχρήσηχαλύβδινουσυρματόσχοινουμεαντίστασηπεριστροφήςπολλαπλώνκλώνων,όπωςηδομήτουσυρματόσχοινου35 * 7ή19 * 7,στηνπερίπτωσησχετικάμεγάλουκεφαλιού,τοσυρματόσχοινοδενείναιεύκολονακλώνετ,εεάνείναιπερισσότερααπόένασυρματόσχοινα,μπορείέναδεξίπεριστρεφόμενοσυρματόσχοινοκαιένααριστερόπεριστρεφόμενοσυρματόσχοινομικτήχρήση,αυτότονήμα……

 • Πώςοδομικόςχάλυβαςυψηλήςαντοχήςέγινετεχνολογίααιχμής;

  Οχάλυβαςυψηλήςαντοχήςμπορείναχρησιμοποιηθείσεμεταλλικέςκατασκευέςγιαναεξοικονομηθείηποσότητατουχάλυβαπουχρησιμοποιείταικαιναμειωθείτοκόστοςκατασκευής,μεταφοράςκαιεγκατάστασηςμεταλλικώνκατασκευών。Δεδομένουότιοιμηχανικέςιδιότητεςτουχάλυβαυψηλήςαντοχήςέχουνμηαμελητέεςδιαφορέςμετονσυνηθισμένοχάλυβα,οιμελετητέςστοσπίτι……

 • Ποιαείναιταοφέληαπότηχρήσηπλέγματοςχάλυβα;

  Τοχαλύβδινοπλέγμακατασκευάζεταισυνήθωςαπόυψηλήςποιότηταςσύρμασιδήρουχαμηλήςπεριεκτικότηταςσεάνθρακακαισύρμααπόανοξείδωτοχάλυβα,είναιέναςνέοςτύποςυλικούενίσχυσηςκτιρίου,ηχρήσηχαλύβδινωνματιώνστηδιαδικασίακατασκευήςτουκτιρίουθακάνειτοκτίριοισχυρότεροκαιπιοσταθερό。Έχειταχαρακτηριστικάθερμομόνωσης,ηχομόνωσης……

Baidu
map