банер1
банер2
банер3

Продукти

НИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Занас

Доверете н ни с с, из с се ете нас

 • 32
 • около(2)

Краткоописание:

天津Meijiahua钢егрупаотмеждународниикономическисубекти,включителнодъщернопредприятие。Производство:天津天康金属制品有限公司,天津同富金属制品有限公司,LTD.Търговска компани за износ:天津梅家华贸易有限公司。Meijiahua公司стоманаесъздаденапрегз1999。,тяееднаотгрупитепроизводителинапроученииразработениТЕЛ,ИМРЕЖИ,ТРЪБИ,ВИНТОВЕвКитай。Имаме д а адес сет п оиз о в ст се ни линии。

СЪБИТИЯ И ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ

Участвайте в изложбени де ност

 • Ролята на стоманена а мрежа

  Стоманенатамрежаеобщтерминзаматериаликатонисковъглероднастоманенател,средновъглероднастоманенател,високовъглероднастоманенател,телотнеръждаемастоманаидр。, изт т к ка ани или или а а а а е е е и в мрежест мат т иа ал。Производствениятпроцесима:обикновентъкантип,релефнотъкантипитипточковозаваряване。Главно е л л д…

 • Кратко п п едста - не на а ми и ов - и и ната мрежа

  Стоманенатаармировъчнамрежаможедасевидинавсякъдевнашетоежедневиеисеизползвавширокспектъротприложения,катонапримервинженернотостроителство,строителствотонакампусиистроителствотонаболници。Армировъчнатамрежасенаричаощестуденовалцованаоребреназаваренастроителнастоманенамреж,астоманенателенамрежа,…

 • Заплетено стоманено елено въже на к а а。Как с п п а а с ?

  Използванетонастоманеновъжесустойчивостнавъртенесмногонишки,катоструктуранастоманеновъже35 * 7или19 * 7,вслучайнасравнителноголямаглава,теленотовъженеелеснодасенавива,акоеповечеотеднотеленовъже,можелидясноусукващотеленовъжеилявоусукващотеленовъжедасеизползватсмесено,товаусукано……

 • Какструктурнатастоманасвисокаякостсепревърнававангарднатехнология吗?

  Стоманасвисокаякостможедасеизползвавстоманениконструкци,изадасеспестиколичествотоизползванастоманаидасенамалятразходитезапроизводство,транспортимонтажнастоманенаконструкция。Тъйкатомеханичнитесвойстванависокоякостнатастоманаиматнезначителниразликисобикновенатастомана,ученитеудомаи……

 • Каквисаползитеотизползванетонастоманенамрежа?

  Стоманенатамрежаобикновеносеизработваотвисококачественажелязнателснискосъдържаниенавъглеродителотнеръждаемастомана,товаеновтипстроителенармировъченматериал,използванетонастоманенамрежавпроцесанаизгражданенасградатащенаправисградатапо——здраваипо——стабилна。Имахарактеристикинатоплоизолация,звукоизолация……

Baidu
map